(Zakończone)

II NABÓR DO PROJEKTU „Aktywny – mobilny na rynku” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

Miejski Urząd Pracy w Kielcach oraz Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczynają  II nabór do projektu  „Aktywny – mobilny na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełnić łącznie warunki nr 1-3, dodatkowo min.  50% uczestników powinny stanowić osoby spełniające warunek 4

1. Osoba w wieku 18-35 lat (ukończony 18 i nie ukończony 35 r.ż. – pomiar w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie):

a) zarejestrowana jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy zlokalizowanym na terenie województwa świętokrzyskiego lub
b) bierna zawodowo, osoba  która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna).

2. Osoba nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym  (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich)

3. Osoba nieszkoląca się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu na celu uzyskiwanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

4. Osoba długotrwale bezrobotna:

a) osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat
b) osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.

Dodatkowe kryteria, uwzględniane w przez Komisję Rekrutacyjną

5. Motywacja i predyspozycje do mobilności
    (określane na podstawie indywidualnej opinii wydanej przez doradcę zawodowego i mentora)

6. Brak doświadczenia zawodowego

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy" przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pobierz regulamin

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć w  Akademii Przedsiębiorczości (Kielce – ul. Mała 14, Starachowice – u. Zgodna 2, Skarżysko –Kamienna – ul. Rzemieślnicza 5 ) lub w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach pokój 34 (I piętro) komplet dokumentacji rekrutacyjnej tj.:

Nazwa dokumentu: Pobierz (PDF)

Formularz zgłoszeniowy wraz z:
- zaświadczeniem z właściwego urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (w przypadku spełnienia kryterium osoby bezrobotnej)
-kopią orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku posiadania statusu osoby niepełnosprawnej) 

Czarno-biały

Załącznik nr 1 Oświadczenie 1
(wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych)

Czarno-biały

Załącznik nr 2 Oświadczenie 2
(oświadczenie osoby nieuczącej i nieszkolącej się)

Czarno-biały

Załącznik nr 3 Oświadczenie
(oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo)

Czarno-biały

Wypełnienie i załączenie do formularza zgłoszeniowego Oświadczenia 1 i 2 jest obligatoryjne. Pozostałe dokumenty należy wypełnić i załączyć jeśli kandydat spełnia dane kryterium. 

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z załącznikami w wersji papierowej dostępne są w Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach i Skarżysku – Kamiennej oraz w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach pokój  34 (I piętro).

Zapraszamy do udziału w projekcie !

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab