Celem głównym  projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy” jest integracja zawodowa i edukacyjna 48 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z grupy NEET -  26 kobiet i 22 mężczyzn w wieku 18-35 lat z terenu województwa świętokrzyskiego  poprzez udział w projekcie mobilności ponadnarodowej.


KONTAKT
Obrazek użytkownika sylwia.pochec
Sylwia Pocheć

41 242 92 60

REKRUTACJA II NABÓR (STYCZEŃ 2017)

Projekt mobilności ponadnarodowej „Aktywny – mobilny na rynku pracy” realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o.  oraz Partnerów  Miejski Urząd  Pracy w Kielcach oraz Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH  Standort Ingolstadt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 4.2 Innowacje społeczne i współpraca na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju.

PARTNER WIODĄCY

 
  Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

 

PARTNERZY

 Miejski Urząd  Pracy w Kielcach
 
http://mup.kielce.pl/

 Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH
 Standort Ingolstadt
 
http://www.bfz.de/standorte/ingolstadt/unser-angebot-fuer-sie/

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

 MINISTERSTWO ROZWOJU
 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/

 

PROGRAM OPERACYJNY/DZIAŁANIE

Program  Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa
IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2  Programy mobilności ponadnarodowej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.02.2016 r. do 31.12.2017 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 603 391,52 zł w tym:
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 511 837,86 zł
- środki krajowe: 91 553,66 zł w tym wkład własny 51 090,00 zł

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 48 osób  26 kobiet i 22 mężczyzn w wieku 18-35 lat, zarejestrowanych jako bezrobotni lub biernych zawodowo zamieszkujących województwo świętokrzyskie  - niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nieszkolących się w okresie ostatnich 4 tygodni, w tym 24 osoby długotrwale bezrobotne (14 kobiet i 10 mężczyzn).

OPIS  PROJEKTU

Projekt zakłada 62-dniowy wyjazd zagraniczny w celu odbycia praktyk zawodowych w Niemczech w branżach m.in. logistycznej, opiekuńczej, hotelowo-gastronomicznej, metalowej. Udział w zagranicznych praktykach zapewni uczestnikom nabycie umiejętności językowych, doświadczenia i kompetencji zawodowych oraz kluczowych kompetencji społecznych, przedsiębiorczość i kreatywność - zwiększając ich szanse na powrót do aktywności zawodowej lub edukacyjnej. Mobilność uczestników będzie poprzedzona zindywidualizowanym programem przygotowawczym (warsztaty kształtujące kompetencje miękkie, doradztwo zawodowe, kurs językowy), dzięki któremu uczestnicy zostaną kompleksowo przygotowani do wyjazdu za granicę. Etapem kluczowym będzie wsparcie po powrocie do kraju - strategia zapewniająca płynne przejście uczestników od udziału w projekcie do samodzielnego działania a docelowo opuszczenia grupy NEET, stopniowej i trwałej integracji z rynkiem pracy lub edukacji. Przez cały okres trwania projektu uczestnicy objęci są wsparciem Mentora.

Zgodnie z założonymi rezultatami, w wyniku realizacji projektu co najmniej 44 osoby podniosą swoje kwalifikacje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu.

Projekt zakłada wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami zajmującymi się aktywizacją zawodową osób młodych.

DZIAŁANIA

 • Kurs języka niemieckiego przygotowujący do wyjazdu za granicę- 105 godzin/grupę
 • Wyjazdowe zajęcia motywacyjno – integracyjne – 4 dniowe warsztaty w centrum szkoleniowym z udziałem polskich i niemieckich mentorów
 • Warsztaty motywacyjne dla kobiet „Uwierz w siebie – wsparcie w aktywnym starcie”- 6 godzin
 • Indywidualne doradztwo zawodowe - 3 godziny/osobę
 • Praktyki zawodowe w Niemczech, w branżach m.in. logistycznej, opiekuńczej, hotelowo-gastronomicznej, metalowej – 60 dni
 • Zajęcia towarzyszące praktykom zawodowym w Niemczech - kurs językowy, zajęcia/wyjazdy kulturoznawcze, warsztaty kształtujące kompetencje miękkie, udział w wydarzeniach lokalnych itp.
 • Wsparcie po powrocie do kraju:
 • Warsztaty grupowe – „Akademia aktywnego poszukiwania pracy” – 8 godzin/grupę
 • Spotkanie z pracodawcami „Trening poszukiwania pracy”
 • 3-miesięczne krajowe staże zawodowe dla 13-stu uczestników
 • Specjalistyczne szkolenia zawodowe w zakresie zgodnym z  indywidualnym planem rozwoju
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

UCZESTNICY PROJEKTU BEZPŁATNIE OTRZYMUJĄ

Ø  stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w kursie językowym
Ø  stypendium dla uczestników krajowych staży zawodowych
Ø  transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie warsztatów wyjazdowych oraz praktyk zawodowych w Niemczech
Ø  poczęstunek w trakcie zajęć
Ø  materiały szkoleniowe i piśmiennicze
Ø  opiekę mentorów krajowych i zagranicznych przez  cały czas uczestnictwa w projekcie


FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE I ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE
u doradców klienta w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach
oraz w wersji elektronicznej
www.ap.org.pl/aktywny-mobilny/rekrutacja

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
ul. Mała 14, 25-012 Kielce
tel. +48 506 976 134
Biuro: Starachowice 27-200, ul. Zgodna 2

tel. 41 242 92 60, tel./fax 41 275 19 05
Biuro: Skarżysko-Kamienna 26-110, ul. Rzemieślnicza 5
tel. 41 251 55 60

http://www.ap.org.pl/, e-mail:
Osoba do kontaktu: Sylwia Pocheć (tel. 41 242 92 60)


MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
tel.  41 340 60 52, 41 340 60 55
http://mup.kielce.pl/, e-mail: kancelaria@mup.kielce.pl
osoba do kontaktu: Anna Sołtys (tel. 41 340 60 52)

www.mapadotacji.gov.pl

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab