ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 05.09.2018 ROKU

Wyniki postępowania ( 14.09.2018 r.) Pobierz

Środa, 5 września 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu Aktywny e-Samorząd,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne”.
Postępowanie nr 4/2.18/POWER/ZK

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 27.08.2018 ROKU
Nierozstrzygnięte - Brak ofert.
 

Poniedziałek, 27 sierpnia 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu Aktywny e-Samorząd,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne”.
Postępowanie nr 3/2.18/POWER/ZK


Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 23.05.2018 ROKU
Wyniki postępowania (18.06.2018r.) Pobierz

Środa, 23 maja 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

,,Zakup i wdrożenie Portalu Interesanta, Centralnej Platformy e-Usług, szkoleń oraz sprzętu komputerowego, na potrzeby realizacji projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Postępowanie nr 2/2.18/POWER/ZK

  Modyfikacja z dn. 30.05.2018r.
W związku z dokonaną modyfikacją dokumentów opisaną w Informacji dla Wykonawców nr 3 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.06.2018 r. do godz. 12.00 Modyfikuje się:


. Pkt. 17. 3) zaproszenia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy zmieścić opis:
   ,,Zakup i wdrożenie Portalu Interesanta, Centralnej Platformy e-Usług,
   szkoleń oraz sprzętu komputerowego, na potrzeby realizacji projektu
   Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
   Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
   Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
   Postępowanie nr 2/2.18/POWER/ZK
   Nie otwierać przed 06.06.2018 r. godz. 12.15".

. Pkt. 18. 1) zaproszenia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2018 r. do godz. 12.00 w biurze Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, pokój nr 6.

. Pkt. 17. 3) zaproszenia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.06.2018 r. o godz. 12.15 w biurze Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Zgodna 2 pokój nr 6.

II. Modyfikuje się treść załącznika nr 2 (oferta ofertowa) do zaproszenia którego treść po zmianie stanowi załącznik nr 2 zaktualizowany 30.05.2018 r.

  Modyfikacja z dn. 28.05.2018r.:
Mając na uwadze zadane pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
Aktualny i obowiązujący dokument został zamieszczony w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.05.2018r.
Wszystkie Zmiany naniesione przez Zamawiającego zostały zaznaczone na czerwono.

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Modyfikuje się:
​• Pkt. 17. 3) zaproszenia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Na kopercie należy zmieścić opis:

,,Zakup i wdrożenie Portalu Interesanta, Centralnej Platformy e-Usług, szkoleń oraz sprzętu komputerowego, na potrzeby realizacji projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Postępowanie nr 2/2.18/POWER/ZK
Nie otwierać przed 04.06.2018 r. godz. 9.15”

• Pkt. 18. 1) zaproszenia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2018 r. do godz. 9.00 w biurze Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, pokój nr 6.

• Pkt. 18. 3) zaproszenia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.06.2018 r. o godz. 9.15 w biurze Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  w Starachowicach, ul. Zgodna 2 pokój nr 6.

  Modyfikacja z dn. 25.05.2018r.:
Mając na uwadze zadane pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do zaproszenia - "Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia".
Aktualny i obowiązujący załącznik został zamieszczony w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.05.2018r.
Wszystkie Zmiany naniesione przez Zamawiającego zostały zaznaczone na czerwono.

Komplet dokumentów do pobrania:

Informacja dla wykonawców 3 z dn. 30.05.2018 Pobierz
Informacja dla wykonawców 2 z dn. 28.05.2018 Pobierz
Informacja dla wykonawców 1 z dn. 25.05.2018 Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dn.30.05.2018 Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dn.28.05.2018 Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia modyfikacja z dn.30.05.2018 Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia modyfikacja z dn.25.05.2018 Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa z dn. 30.05.2018 Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług Pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowy dla zadań 1-5 (systemy informatyczne) z dn.30.05.2018 Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowy dla zadań 1-5 (systemy informatyczne) Pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy dla zadania 6 (sprzęt) Pobierz

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 12.04.2018 ROKU
Wyniki postępowania (27.04.2018)                                                           Pobierz

Czwartek, 12 kwietnia 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

USŁUGĘ HOTELOWĄ, RESTAURACYJNĄ WRAZ Z WYNAJMEM SALI SZKOLENIOWEJ na potrzeby realizacji projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Postępowanie nr 1/2.18/POWER/ZK
Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług Pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowy Pobierz

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab