W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na: „Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Postępowanie nr 4/2.18/POWER/ZK

Szczegółowe informacje:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1135185
http://ap.org.pl/projekty/aktywny-e-samorzad/zasada-konkurencyjnosci


W terminie 27-29.08.2018 r. odbyło się szkolenie pn. „Egzekucja administracyjna zobowiązań podatkowych”. W szkoleniu uczestniczyło 12 pracowników gmin objętych wsparciem w projekcie. Program 24-godzinnego szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: tytuł wykonawczy i prowadzenie egzekucji administracyjnej, środki egzekucyjne i problematyka przedawnienia, środki zaskarżenia, plan podziału i zbieg egzekucji.


W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o.


W terminie 9-10.08.2018r. zrealizowane zostało  szkolenie pn. „Mieszkania wspomagane”. Szkolenie w wymiarze 16 godzin dydaktycznych obejmowało m.in. następujące zagadnienia: idea mieszkalnictwa wspomaganego.
funkcje mieszkań wspomaganych i odbiorcy wsparcia, organizacja mieszkania wspomaganego, finansowanie organizacji i prowadzenia mieszkań wspomaganych, praktyczne aspekty prowadzenia mieszkań wspomaganych – treningowych na bazie doświadczeń Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi.


W terminie 11-13.07.2018 r. odbyło się szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych”. Program 24-godzinnego szkolenie obejmował m.in. zestawienie regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych, EZP – elektronizacja zamówień publicznych, RODO a zamówienia publiczne, przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro, przygotowanie i prowadzenie postępowań objętych trybami i przepisami ustawy pzp (pow. 30 000 euro).


W terminie 9-11.07.2018 r. zrealizowane zostało szkolenie pn. „Praktyczne aspekty stosowania przepisów podatkowych w JST”. Program szkolenia obejmował m.in. zagadnienia z zakresu podatków i opłat lokalnych, ordynacji podatkowej oraz praktyczne warsztaty z lokalnego prawa podatkowego. W szkoleniu uczestniczyło 10 pracowników jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w projekcie.


W dniach 20-22.06.2018 r. odbyło się drugie szkolenie z zakresu „Postępowanie administracyjne w obszarze podatków i nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów KPA”. ” Program szkolenia obejmował m.in. zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego, Istota instytucji milczącego załatwienia sprawy, terminy w postępowaniu administracyjnym, doręczenia – realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu i zasady pisemności, postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym (realizacja zasady prawdy obiektywnej).


W terminie 7-8.06.2018 r. zrealizowane zostało szkolenie pn. „Bezpieczeństwo informacji przetwarzanych elektronicznie w JST”. Program szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych, ogólne rozporządzenie (RODO) – nowe podejście do ochrony danych osobowych, charakterystyka procesów przetwarzania danych osobowych w świetle elektronizacji usług publicznych,
Organizacja, zabezpieczenie procesu przetwarzania danych oraz wewnętrzna dokumentacja, bezpieczeństwo informacji przy udostępnianiu informacji publicznej.


W dniu 07.06.2018 r. odbyło się spotkanie Grupy Zarządzającej Projektem „Aktywny e-Samorząd” Podczas Spotkania Grupy szczegółowo zaprezentowano cele i założenia projektu oraz stan realizacji działań, każdy z Partnerów przedstawił szczegółowo Gminę partnerską.


W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab