Modernizacja systemów dziedzinowych, szkolenia, doradztwo,  studia podyplomowe dla JST


KONTAKT
Obrazek użytkownika MichalZ
Michał Zatorski

41 275 00 58


 

Projekt pt. „Aktywny e-Samorząd” jest   realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o.  oraz Partnerów: Gminę Bliżyn, Gminę Łączna, Gminę Raków, Gminę Skarżysko Kościelne, Gminę Suchedniów, Gminę Wąwolnica, Gminę Werbkowice i Gminę Wola Uhruska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

OKRES REALIZACJI  PROJEKTU:  01.03.2018 r. do 30.06.2019 r.

 

PARTNER WIODĄCY:


Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

PARTNERZY:


Gmina Bliżyn

Gmina Łączna


Gmina Raków


Gmina Skarżysko Kościelne


Gmina Suchedniów


Gmina Wąwolnica


Gmina Werbkowice


Gmina Wola Uhruska


 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa


CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie jakości, zwiększenie dostępności i efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminie Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhruska poprzez elektronizację świadczenia usług, podniesienie kompetencji 129 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań zarządczych do końca czerwca 2019 roku.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią Gminy Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhruska oraz 129 pracowników JST objętych wsparciem w ramach projektu w rozumieniu ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

DZIAŁANIA

  • Elektronizacja procesu obsługi podatkowej, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy poprzez modernizację funkcjonujących w JST systemów dziedzinowych.
  • Doskonalenie kompetencji kadr w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami poprzez szkolenia, kursy i  studia podyplomowe.
  • Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców oraz dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.

 

PLANOWANE EFEKTY

  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców – 8
  • 8 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami – 8
  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmodernizowały systemy dziedzinowe w celu elektronizacji procesu obsługi podatkowej – 5
  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowały politykę ochrony danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym w związku z elektronizacją procesu obsługi podatkowej– 5
  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły procedury badania satysfakcji klientów – 8
  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły system udostępniania informacji publicznych – 8
  • Liczba pracowników JST, którzy nabyli kompetencje w obszarze podatków i opłat lokalnych i/lub zarządzania nieruchomościami – 129

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 580 261,28 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA  ZE ŚRODKÓW  EFS 1 329 892,88 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab