Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie  kwalifikacji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy w okresie 15 m-cy przez 60 osób (30K i 30M) skutkujące podjęciem zatrudnienia do V 2017 poprzez 41% osób o niskich kwalifikacjach, 35 % osób długotrwale bezrobotnych oraz 45 % osób z pozostałych grup docelowych projektu, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących teren powiatu starachowickiego i skarżyskiego.
Obrazek użytkownika marzena.piwowarczyk
Marzena Piwowarczyk

41 275 00 58

Kontakt: Marzena Piwowarczyk tel. 48 41 275 00 58 email:

Projekt ”AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Starachowicach i Skarżysku - Kamiennej, w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia  Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ
Funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Cel główny
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie  kwalifikacji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy w okresie 15 m-cy przez 60 osób (30K i 30M) skutkujące podjęciem zatrudnienia do V 2017 poprzez 41% osób o niskich kwalifikacjach, 35 % osób długotrwale bezrobotnych oraz 45 % osób z pozostałych grup docelowych projektu, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących teren powiatu starachowickiego i skarżyskiego.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 13K i 13M, łącznie 26 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 30K i 30M, łącznie 60 osób
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych, która podjęła zatrudnienie po zakończonym udziale w projekcie – 3K i 4M, łącznie 7 osób
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły zatrudnienie po zakończonym udziale w projekcie – 6K i 4M, łącznie 10 osób
 • Liczba osób biernych zawodowo i bezrobotnych 50+, która podjęła zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie – 4K i 5M, łącznie 9 osób.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 27K i 27M, łącznie 54 osób
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 8K i 10M, łącznie 18 osób
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 3K i 3M, łącznie 6 osób
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 5K i 7M, łącznie 12 osób
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 14K i 10M, łącznie 24 osoby
 • Liczba beneficjentów, objętych Indywidualnym Planem Działania – 30K i 30M, łącznie 60 osób
 • Liczba beneficjentów, objętych Indywidualnym Doradztwem Zawodowym - 30K i 30M, łącznie 60 osób
 • Liczba K50+ objętych działaniem niwelującym bariery równościowe – 5 K
 • Liczba beneficjentów  uczestniczących w szkoleniach – 30K i 30M, łącznie 60 osób
 • Liczba beneficjentów  odbywających staż u pracodawcy - 30K i 30M, łącznie 60 osób
 • Liczba doposażonych miejsc pracy dla beneficjentów – 2K i 2M, łącznie 4 osoby
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0
 • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 0
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - 0

Termin realizacji: 01.03.2016 r. – 31.05.2017 r.
Wartość projektu: 1.216.837,20 zł w tym:
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 1 034 311,62

Środki Krajowe: 182.525,58 zł (w tym wkład własny 80.000,00 zł)


Działania w projekcie

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy bezpłatne wsparcie w zakresie:
1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA  -  3 godz. /osobę, zajęcia  poniedziałek-piątek
2. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE -  3 godz. /osobę, zajęcia  poniedziałek-piątek
3. DZIAŁANIE NIWELUJĄCE BARIERY RÓWNOŚCIOWE dla Kobiet po 50 roku życia - 2 godz. /osobę, zajęcia  poniedziałek-piątek
4. SZKOLENIA ZAWODOWE:

 • SPAWACZ MAG 135 (powiat starachowicki) 150 godz. / zajęcia  poniedziałek-piątek
 • OPERATOR CNC (powiat skarżyski) 120 godz. / zajęcia  poniedziałek-piątek
 • SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH (powiat starachowicki, powiat skarżyski ) 144 godz. / zajęcia  poniedziałek-piątek
 • KUCHARZ – KELNER (powiat starachowicki, powiat skarżyski ) 152 godz. / zajęcia poniedziałek-piątek

5. STAŻE ZAWODOWE przez 6 m-cy, 40 godz. / tygodniowo
6. WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

Grupa docelowa

Działania projektu kierujemy do:

BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY Z II PROFILEM POMOCY  - 54 osoby (27K i 27M) powyżej 29 roku życia( które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia),

w tym:
- O NISKICH KWALIFIKACJACH – 24 osoby (14K i 10M)
- PO 50 ROKU ŻYCIA –  12 osób (5 K i 7M)- DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH – 18 osób (8K i 10M)

oraz
BIERNYCH ZAWODOWO - 6 osób (3K i 3M),

OSOBY OBJĘTE PROJEKTEM ZAMIESZKUJĄ NA TERENIE POWIATU STARACHOWICKIEGO LUB SKARŻYSKIEGO


Biura projektu:
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

 • Starachowice,  ul. Zgodna 2,  tel. 41 275 00 58
 • Skarżysko-Kam.,  ul. Rzemieślnicza 5, tel. 41 251 55 60

DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE W KWIETNIU 2016 ROKU.


KONTAKT

Marzena Piwowarczyk
Tel.:  41 275 00 58
Fax.: 41 275 19 05

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab