Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 osób 56K i 24M, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni, poszukujących pracy, odchodzący z rolnictwa z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.
Obrazek użytkownika dorota.gebska
Dorota Gębska

797 161 671

     Informujemy, iż Projekt  „AKTYWNI W BIZNESIE - DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”
                              
realizowany jest do dnia 28 lutego 2018 roku
przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 10
Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4  Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

Projekt „AKTYWNI W BIZNESIE - DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4  Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

PARTNERZY:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 osób 56K i 24M, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni, poszukujących pracy, odchodzący z rolnictwa z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego, poprzez udzielenie uczestnikom projektu 80 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie utworzonych 80 nowych miejsc pracy w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 80 osób
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które nabyły wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 70K i 30M
 • Liczba kobiet pozostających bez pracy, które zwiększyły swoją motywację do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej - 56 K

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczba osób pozostających bez pracy, dla których określono predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej – 120 osób
 • Liczba kobiet, które ukończyły warsztaty motywujące do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 56K
 • Liczba uczestników projektu z niepełnosprawnościami, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo – 10 osób
 • Liczba uczestników projektu odchodzących z rolnictwa, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo – 20 osób
 • Liczba uczestników projektu zamieszkujących tereny wiejskie, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo – 40 osób
 • Liczba osób pozostających bez pracy objętych szkoleniami i doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 70K i 30M
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 56K i 24M
 • Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 16 osób
 • Liczba osób pozostających bez pracy zamieszkujących tereny wiejskie, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej – 32 osoby
 • Liczba osób pozostających bez pracy z niepełnosprawnościami, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 8 osób

TERMIN REALIZACJI: 01.03.2016 r. – 28.02.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.550.464,00 zł w tym:
wysokość wkładu Unii Europejskiej: 3.017.894,40 zł
środki krajowe: 532.569,60 zł (w tym wkład własny 90.000,00 zł)


DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1.Ocena pomysłów biznesowych oraz określenie predyspozycji kandydatów

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – 1 godzina na osobę, mające na celu określenie predyspozycji kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej i zaprezentowanie pomysłu dla 120 kandydatów, po 60 osób w każdym naborze, 30 osób z terenu powiatu starachowickiego i 30 osób z terenu powiatu skarżyskiego
 • WARSZTATY MOTYWACYJNE dla KOBIET "SUKCES W BIZNESIE" - 4 h na grupę dla 4 grup, po 2 grupy w każdym naborze

2.Doradztwo i szkolenia dla rozpoczynających działalność gospodarczą

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 24 godziny dydaktyczne na grupę, 3 dni szkoleniowe. 
  MODUŁ I - Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej (definicje, zasady podejmowania działalności, formy opodatkowania, ZUS, wypełnianie dokumentacji).
  MODUŁ II - Zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy). Łącznie 8 grup szkoleniowych, po 4 grupy na powiat, po 2 grupy w każdym naborze - dla 100 uczestników po 50 osób w każdym naborze, 25 osób w powiecie starachowickim i 25 osób w powiecie skarżyskim.
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE – „MÓJ BIZNESPLAN” (w tym omówienie projektowych zasad rozliczeń) konsultacje z ekspertem, weryfikacje opracowanych biznesplanów, wprowadzanie korekt. Efektem działania będzie przygotowany w konsultacji z ekspertem biznesplan – dla 100 uczestników po 6 godzin na osobę, po 50 osób w każdym naborze, 25 osób w powiecie starachowickim i 25 osób w powiecie skarżyskim.  

3.Wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 80 przedsiębiorców w wysokości maksymalnie 22.500,00 zł/firmę, po 40 dotacji na powiat, po 20 w każdym naborze.
 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
  - pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości 1.750,00 zł/firmę, dla 80 firm przez okres 8 miesięcy.
  - usługi SZKOLENIOWO-DORADCZEJ po 3 godz./firmę. Realizacja usługi ściśle związana ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu będzie stanowić 100 osób fizycznych (70K, 30M) zamieszkujących teren powiatu starachowickiego i skarżyskiego.

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu  kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety – 70 osób,
• osoby po 50 r. życia
• z niepełnosprawnościami – 10 osób,
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych – 20 osób

Dodatkowo 40 % uczestników projektu tj. 40 osób będą stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich.

Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.


BIURA PROJEKTU:

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
Starachowice, ul. Zgodna 2,  tel. 41 275 00 58
Skarżysko-Kamienna, ul. Rzemieślnicza 5, tel. 41 251 55 60

DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE W MARCU 2016 ROKU. Zapraszamy do udziału w projekcie.

www.mapadotacji.gov.pl

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab