Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji oraz umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 82 osoby (42K i 40M) w wieku powyżej 29 r.ż. (w tym osoby: o niskich kwalifikacjach,. długotrwale bezrobotnych, oraz powyżej 50 r. ż), zamieszkujące  teren woj. świętokrzyskiego  i pozostające bez zatrudnienia.  
Obrazek użytkownika dorota.gebska
Dorota Gębska

797 161 671

PROJEKT  AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA

OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE  
SERWISANT Z ELEMENTAMI MONTAŻU  PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH
Z UPRAWNIENIAMI SEP DO 1KV


WSZYSTKIE DZIAŁANIA W PROJEKCIE AKTYWIZACJA-SZKOLENIE-PRACA ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE Z DNIEM 01.01.2020 ROKU.

W dniu 22 lipca o godzinie 15.00 zamykamy rekrutację na szkolenie SERWISANT Z ELEMENTAMI MONTAŻU  PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH Z UPRAWNIENIAMI SEP DO 1KV.
 


Z dniem 14.12.2018 roku zamykamy rekrutację na szkolenia indywidualne do Projektu  AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA.

Informujemy, że Rekrutacja do II edycji projektu „AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA„ rozpocznie się w dniu 05.11.2018r.
Informacja: BIURO PROJEKTU W DNIU 2  LISTOPADA BĘDZIE NIECZYNNE

Informujemy, że z dniem 26.06.2018r. rekrutacja do I edycji projektu
„AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA „ została zamknięta.
Rekrutacja do II edycji rozpocznie się w dniu 02.11.2018r.


Realizowany jest w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej
29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0059/17-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Projekt „AKTYWIZACJA-SZKOLENIE-PRACA” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy w okresie 21 m-cy przez 82os.(42Ki40M) pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż. i w efekcie podjęciem zatrudnienia do XII.2019 przez minimum:
- 38% (17)osób o niskich kwalifikacjach,
- 35% (13)osób długotrwale bezrobotnych,
- 39%  (18)K oraz 33% (8)osób powyżej 50 tego roku życia, zamieszkujących teren woj. świętokrzyskiego.


Adres:  Biuro Projektu Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99/201   Tel. 797161671

Okres realizacji projektu: 2018-04-01 - 2019-12-31

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 717 705,63 zł w tym:
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 460 049,79 zł
- środki krajowe: 171 770,48 zł
-  wkład własny 85 885,36 zł

REKRUTACJA  (szczegółowe informacje po 1 kwietnia)

  1. Udostępnienie dokumentów strona www oraz  Biura AP – po 16  kwietnia 2018
  2. Nabór dokumentów rekrutacyjnych Biura AP – 23 kwietnia 2018

DOKUMENTY REKRUTACYJNE, REGULAMINY  I ZAŁĄCZNIKI BĘDĄ DOSTĘPNE
w biurach AP w  Skarżysku-Kamiennej (przez cały okres rekrutacji)
w biurach AP w Kielcach, Starachowicach (w wyznaczone dni tygodnia)

Opis projektu:

 I. GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do: 82 osób (42 Kobiet i 40 Mężczyzn) powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego  (które w dniu rozpoczęcia udziału w proj. ukończyły 30 r.ż.)  i znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

  1. 62 OSÓB BEZROBOTNYCH (32K i 30M) zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy (z I lub II PROFILEM POMOCY)  
  2. oraz 20 osób (10K i 10M) BIERNYCH ZAWODOWO .

Kobiety i mężczyźni  biorący udział w projekcie muszą znajdować się w szczególnie trudnej sytuacji,
to znaczy należeć do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

1) Osoby O NISKICH KWALIFIKACJACH – 42 os. (16K i 26M);
    (wyłącznie osoby z wykształceniem do poziomu ISCED 3 -  ponadgimnazjalne, czyli: Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
2) Osoby długotrwale bezrobotne - 21 osób ( 7K i 14 M)
3) Osoby powyżej 50 r.ż.; - 18 os.  (6K i 12M);
   (wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).  


II. DZIAŁANIA W PROJEKCIE DLA UCZESTNIKÓW

1.  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I DORADCZE  (dla wszystkich uczestników - obligatoryjne)

- Indywidualny Plan Działania 2 godziny/osobę
- Indywidualne Doradztwo Zawodowe 2 godziny/osobę
- dodatkowe zajęcia dla  osób  po 50 r.ż. 2 godziny/osobę

2.  WSPARCIE SZKOLENIOWE I INNE

- SZKOLENIA  dla 38 osób (24K i 14M);
- szkolenie grupowe (KURS SZWALNICZY- EGZ.WEWN./zaświadczenie) – 8 osób / III kwartał 2018
  
160 godzin szkoleniowych (w tym 10h praktycznych  w zakładzie)
  TEMATYKA m.in.: obsługa maszyn szyjących proste operacje technolog., łączenie elementów wyrobu oraz elementy montażu w gotowy wyrób, utrzymywanie maszyn w sprawności technicznej;
   warunek (cechy psychofizyczne -IPD, podstawa dotycząca  szycia oraz obsługi maszyn  szwalniczych)

- szkolenia indywidualne  30 osób - zgodne z  IPD - zakończone uzyskaniem kompetencji/kwalifikacji  lub uprawnień  NA PRZYKŁAD:

1.PRAWO JAZDY-(EGZAMIN WORD):
C, (20h T.+30h JAZDA PRAKT.) warunek-prawo j. kat. B,
C+E, (25h JAZDA PRAKT.) warunek-prawo j. kat. C
D, (20h T.+60h JAZDA PRAKT.) warunek-prawo j. kat. B
Zakres zajęć teoretyczne - przepisy ruchu drogowym, zasady pierwszej pomocy, zagadnienia jazdy samochodem Ciężar./ciężar. Z przyczepą/autobusem. Zakres zajęć praktycznych: jazda po placu manewrowym i mieście.
Kwalifikacja wstępna (dla osób z deklaracją zatrudnienia od pracodawcy).
Szkolenie niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy.

2.KURS (KOPARKOŁADOWARKI) EGZAMIN/Komisja Egzamin.
-podstawowy 134h. (Zajęcia teoretyczne i  praktyczne).
-rozszerzony 134h. (kurs pod.) + liczba h/zajęć teoretycznych/praktycznych
Zakres: obsługa koparkoładowarki /kolejnych maszyn (specjalności)/Przygotowanie do egzaminu.

3.UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE/ENERGETYCZNE/GAZOWE/ EGZAMIN

Zakres: Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych i sieci energet.. innych, urządzenia energetyczne oraz gazowe.

4.KSIĘGOWOŚĆ EGZAMIN/CERTYFIKATCJA

-Kurs dla kandydata na księgowego -I st./min. 82 godziny dydaktyczne
Zakres: przygotowanie os. do pracy w zawodzie księgowego.

5.HANDLOWIEC (ZAŚWIADCZENIE) + PRAWO JAZDY kat. B (EGZAMIN WORD)

ZAKRES: teoretyczny handlowiec 80h (przygotowanie do pracy w handlu)+ ilość h. prawo jazdy kat. B (30h T. + 30h JAZDA) + kwalifikacja wstępna (dla osób z deklaracją zatrudnienia od pracodawcy).

 

3.  STAŻE
dla 12 OSÓB  - wskazanie w IPD  - staż u pracodawcy (trzy miesiące)  po dobytym szkoleniu

III. DZIAŁANIA W PROJEKCIE DLA MINIMUM 33 PRACODAWCÓW z woj. świętokrzyskiego (dla 44  stanowisk)

  1. Refundacja wyposażenia lub doposażenia jednego lub kilku stanowisk pracy w kwocie na jedno stanowisko do  25 000,00 zł  (z czego – około 23 372,06 refundacja  + około 1 951,94 zł wkład własny wnoszony przez pracodawców). Refundacja obejmuje   pomoc de minimis.
  2. Kwota zrefundowana będzie pracodawcy po spełnieniu wszystkich wymogów, złożeniu dokumentów i zatrudnieniu pracownika.
  3. 44 osoby (18K i 26 M) zatrudnione zostaną na doposażone miejsca pracy (przez okres minimum 24 miesięcy)

UWAGA!

Zatrudniane osoby  - Kobiety i Mężczyźni - muszą spełniać warunki rekrutacji (wymienionych w opisie  - GRUPA DOCELOWA) oraz przed zatrudnieniem uczestniczyć we  WSPARCIU PSYCHOLOGICZNYM I DORADCZYM  

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab