Czym jest Ekonomia Społeczna?

Ekonomia społeczna to jeden ze sposób określenia działalności gospodarczej, łączący w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna, a także przedsiębiorczość społeczna. Najbardziej popularną i często stosowaną definicją jest ta sformułowana przez pracowników europejskiej sieci badawczej EMES (European Research Network).
Według definicji EMES, za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

EMES określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną.

Kryteria ekonomiczne:

 • prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
 • niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
 • ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
 • istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

Kryteria społeczne:

 • wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
 • oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
 • specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
 • możliwie wspólnotowy charakter działania;
 • ograniczona dystrybucja zysków.

Instytucje ekonomii społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi działającymi we wszystkich sektorach. Wśród form, które mogą przybierać, wymienić należy:

 • spółdzielnie,
 • banki spółdzielcze,
 • ubezpieczenia wzajemne,
 • fundusze poręczeniowe,
 • przedsiębiorstwa społeczne i socjalne,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje.

Jedną z istotnych funkcji ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. |
Za grupy społeczne zagrożone wykluczeniem społecznym w ekonomii społecznej uznaje się w szczególności: bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych i izolowanych.

Proces reintegracji społecznej i zawodowej opaiera się m.in. o:

 • Spółdzielnie socjalne (wprowadzone w Polsce ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • centra integracji społecznej i zakłady aktywności zawodowej – podmioty te mogą być tworzone przez sektor publiczny i instytucje niepubliczne. W sensie ścisłym w tym pierwszym przypadku (a zatem kiedy jest to instytucja prowadzona przez administrację) trudno jednak mówić o przynależności do sektora ekonomii społecznej;
 • kluby integracji społecznej – mogą być tworzone przez ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe, włączając do gospodarki rynkowej przyczyniają się one do podniesienia spójności społecznej i czynią to w tych obszarach marginalizacji, z którymi nie radzi sobie administracja publiczna.

Więcej informacji na temat ekonomii społecznej przeczytasz na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.pl

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab