POSTĘPOWANIE NR 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (14.05.2018r.)                                                           Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK Z DNIA 26.04.2018 ROKU

Starachowice, dnia 26.04.2018 r. ​W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia Pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór umowy Pobierz

 

POSTĘPOWANIE NR 4/8.5.1/RPOWŚ/ZK ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (11.04.2018r.)                                                           Pobierz

Starachowice, dnia 22.03.2018 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 4/8.5.1/RPOWŚ/ZK Z DNIA 22.03.2018 ROKU

W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

REALIZACJĘ KURSÓW/SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz usług Pobierz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 6 - Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 7 - Wykaz osób Pobierz

 

POSTĘPOWANIE NR 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (06.02.2018r.)                                                           Pobierz
Protokół z otwarcia ofert (19.01.2018r)                                                           Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK Z DNIA 29.12.2017 ROKU

Starachowice, dnia 12.01.2018 r.​ ​Treść ogłoszenia została zmieniona.
Mając na uwadze zadane pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do zaproszenia - "Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia".
Aktualny i obowiązujący załącznik został zamieszczony w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej zamawiającego w dniu 12.01.2018r.
Wszystkie Zmiany naniesione przez Zamawiającego zostały zaznaczone na czerwono.

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Modyfikuje się:

• Pkt. 16. 3) zaproszenia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy zmieścić opis:

„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
Postępowanie nr 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK
Nie otwierać przed 19.01.2018 r. godz. 10.15”


• Pkt. 17. 1) zaproszenia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2018 r. do godz. 10.00 w biurze Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, pokój nr 4

• Pkt. 17. 3) zaproszenia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.01.2018 r. o godz. 10.15 w biurze Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Zgodna 2 pokój nr 4.

 

Starachowice, dnia 29.12.2017 r.
​W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (modyfikacja z dn.12.01) Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia Pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór umowy Pobierz

 

POSTĘPOWANIE NR 2/8.5.1/RPOWŚ/ZK ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (17.01.2018)                                                           Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 2/8.5.1/RPOWŚ/ZK Z DNIA 15.12.2017 ROKU

Starachowice, dnia 15.12.2017 r.
W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

REALIZACJĘ KURSÓW/SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz usług Pobierz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 6 - Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 7 - Wykaz osób Pobierz

POSTĘPOWANIE NR 1/8.5.1/RPOWŚ/ZK ​ZAKOŃCZONE:

Wyniki postępowania (03.01.2018)                                                           Pobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU nr 1/8.5.1/RPOWŚ/ZK Z DNIA 14.12.2017 ROKU

Starachowice, dnia 14.12.2017 r. W związku z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

REALIZACJĘ KURSÓW PRAWA JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
​Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz usług Pobierz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 6 - Wzór umowy Pobierz
Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab