Dofinansowanie na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców można uzyskać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

  KFS jest instrumentem polityki rynku pracy, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Pracodawca, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, może otrzymać środki na sfinansowanie:

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorców,
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku pozostałych firm.
  Kwota przyznana na kształcenie ustawiczne dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania
środków KFS w roku 2017:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. ​wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

BEZPŁATNIE udzielamy porad i pomagamy w wypełnieniu  dokumentacji umożliwiającej pozyskanie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skuteczność naszych działań uwarunkowana jest dostępnością środków finansowych we właściwym terytorialnie Powiatowym Urzędzie Pracy. Więcej informacji pod nr telefonu +48 506-976-134.

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab