Osoby zainteresowane certyfikowanymi szkoleniami dla instalatorów paneli fotowoltaicznych mogą uzyskać dofinansowanie kosztów szkolenia, egzaminu i wydania certyfikatu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

    KFS jest nowym instrumentem polityki rynku pracy wprowadzonym po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jego celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. KFS jest rozwiązaniem wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Pracodawca, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, może otrzymać środki na sfinansowanie:

  1. 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorców,
  2. 80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku pozostałych firm.

Kwota przyznana na kształcenie ustawiczne dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

„Środki z KFS w 2016 r. przeznaczone są na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wnioski do właściwego terytorialnie PUP składać mogą pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji pracowników. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:

a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych

b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

c) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150f ust.1* ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

BEZPŁATNIE udzielamy porad i pomagamy w wypełnieniu  dokumentacji umożliwiającej pozyskanie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skuteczność naszych działań uwarunkowana jest dostępnością środków finansowych we właściwym terytorialnie Powiatowym Urzędzie Pracy. Więcej informacji pod nr telefonu 41 242 92 60.

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab