Instalator paneli fotowoltaicznych

– opis zawodu
Instalator paneli fotowoltaicznych PV zajmuje się montażem urządzeń i wykonywaniem instalacji do wytwarzania energii z energii słonecznej oraz ich konserwacją i serwisem w czasie eksploatacji. Wśród zadań instalatora można wyróżnić zadania organizacyjne (przygotowanie i zabezpieczanie miejsca montażu przed zagrożeniami i wypadkami, przygotowanie sprzętu montażowego), zadania montażowe (obejmujące dobór narzędzi, materiałów i sprzętu; wykonanie montażu, bieżący nadzór i kontrolę prac, programowanie sterowników i urządzeń nadzoru, uruchomienie urządzeń), zadania eksploatacyjne (kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki, diagnozowanie usterek, konserwowanie, demontaż oraz naprawa systemów OZE), zadania doradcze (przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, ich programowania oraz odczytu zdarzeń alarmowych).

– środowisko pracy
Miejscem pracy instalatora PV są budynki mieszkalne, magazynowe, przemysłowe, grunty na otwartych przestrzeniach oraz inne obiekty. Wykonywanie zadań wiąże się z rygorystycznym przestrzeganiem zasad BHP dla danego środowiska pracy. Montaż PV może odbywać się w hali produkcyjno – montażowej, zarówno na gruncie jak i na kondygnacji budynku, często na wysokości co wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień. W trakcie wykonywania pracy mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia spowodowane uciążliwymi warunkami pracy, np. niedoświetlenie, zbytnie nasłonecznienie i wysoka temperatura podłoża na dachach. Praca instalatora jest nadzorowana i często wymaga asekuracji ze strony innych członków zespołu.

– wymagania psychofizyczne i zdrowotne oraz przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Praca wykonywana przez instalatora PV wymaga posiadania zdolności technicznych, zdolności adaptacji do różnych środowisk pracy, umiejętności pracy pod presją czasu, odpowiedzialności, umiejętności skupienia się na wykonywanych czynnościach oraz otwartości na zmiany. W pracy konieczny jest dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego, zmysł równowagi, dobry wzrok, słuch
i sprawność psychomotoryczna. Przeciwskazaniem jest lęk wysokości, choroby ograniczające sprawność ruchową oraz manualną, zaburzenia równowagi, wady serca, choroby układu oddechowego.

-wykształcenie i uprawnienia niezbędne do pracy w zawodzie
Instalator PV powinien posiadać wykształcenie zawodowe o kierunku mechanicznym lub elektrycznym uzupełnione kursami w zakresie instalowania urządzeń związanych z OZE tj. urządzeń elektrycznych, sanitarnych, grzewczych, chłodniczych lub mechanicznych. Pracownik niemający doświadczenia powinien pracować pod nadzorem przełożonego. W przypadku pracy samodzielnej wskazane jest posiadanie Certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych, wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Podstawy prawne certyfikacji instalatorów
System certyfikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii został wprowadzony wraz z nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, która powierzyła egzaminowanie i certyfikowanie instalatorów Urzędowi Dozoru Technicznego. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w:

 • Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
 • Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu.

Certyfikat wydany przez UDT potwierdza posiadanie przez instalatora kwalifikacji w zakresie poszczególnych instalacji OZE: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła lub płytkich systemów geotermalnych.
Certyfikat wydawany jest oddzielnie dla danego źródła energii odnawialnej.

Warunki wydania certyfikatu dla instalatora OZE
Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:

1. posiada:

 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do  instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
 • udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń
  i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
 • świadectwo ukończenia co najmniej dwu-semestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu lub
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;

2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów;

3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikro lub malej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;

4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.     

Uproszczony tryb wydania certyfikatu – bez obowiązku ukończenia szkolenia podstawowego i zdania egzaminu przed komisją UDT

Przewidziany jest dla osób, które posiadają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych
  i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Szczegóły na temat egzaminu i certyfikatu Instalatora Paneli Fotowoltaicznych znajdują się na stronie https://www.udt.gov.pl/o-oze

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab